KOSTEN

Sinds 2014 is er het een en ander veranderd in de eerstelijns- en in de tweedelijns psychologische zorg.  Allereerst:  De naam veranderde . De eerstelijns psychologische zorg werd Generalistische Basis GGZ (GB- GGZ) genoemd en de tweedelijns psychologische zorg werd Specialistische GGZ genoemd (S-GGZ). De grootste veranderingen vonden plaats in de Generalistische Basis GGZ.

  • De belangrijkste wijziging is dat er vanaf januari 2014 in de Generalistische Basis GGZ vergoed wordt per behandeling in plaats van per gesprek. In de  S GGZ was dit reeds al het geval.
  • Een andere belangrijke verandering is dat u in de Generalistische Basis GGZ geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen.  Ook in de S GGZ was hier al sprake van.

Let op: het eigen risico (€ 385,00) blijft wel bestaan!    

 

De Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen.  
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Per product bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat.

De GB GGZ Kort (gebaseerd op circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.

De GB GGZ Middel (gebaseerd op circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.

De GB GGZ Intensief (gebaseerd op circa 750 minuten) met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.

De GB GGZ Chronisch (gebaseerd op 750 minuten) voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Voor deze laatste groep wordt door sommige verzekeraars aan ons geen contract aangeboden.

Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. Een consult duurt 45-50 minuten.

Ik heb niet met alle verzekeraars een contract afgesloten voor de GB GGZ en werk bij voorkeur binnen de SGGZ. De GB GGZ gaat doorgaans uit van een klachtgerichte behandeling, terwijl er binnen de SGGZ meer wordt gewerkt aan het krijgen van inzicht en de veranderingen meer doorvoeld dan 'geleerd' plaatsvinden.

 

De Specialistische GGZ

Als psychotherapeut behandel ik  problemen die door de cliënt en/of zijn of haar omgeving als ernstig ervaren worden. Het betreft problemen of stoornissen die langere tijd bestaan, complex van aard zijn en specialistische behandeling vragen. De duur van psychotherapie varieert doorgaans van 6 maanden tot een aantal jaar. Bij een geldige DSM IV diagnose wordt de behandeling volledig uit het basispakket vergoed.

In 2016 heb ik met de meeste verzekeraars een contract voor de SGGZ afgesloten. Het is raadzaam om vooraf te checken of dit het geval is voor jouw verzekeraar.

Met een restitutiepolis krijg je een behandeling altijd volledig vergoed, ook als ik geen contract heb met je verzekeraar.

De behandeling wordt rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd in een DBC (diagnose behandelcombinatie).  De tarieven varieren per verzekeraar. De basis voor de tarieven zijn de tarieven, die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteiten

(NZA).https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_5079_01__Gespecialiseerde_geestelijke_gezondheidszorg.pdf

https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_7117_03__Tariefbeschikking_Generalistische_Basis_GGZ.pdf

 Je moet een verwijsbrief hebben van de huisarts. Op de verwijsbrief moet staan:

  1. de reden van verwijzing,
  2. de aard van de verwijzing (generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz)
  3. de ( vermoedelijke) diagnose.
  4. De AGB code van de huisarts
  5. Naam en geboortedatum

No show

Afspraken die niet nagekomen worden zijn niet declarabel. Als je een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur) afgezegt hebt, komen de kosten hiervan voor je eigen rekening (no show). Voor een gemiste sessie wordt een bedrag van 98 euro in rekening gebracht.

Onverzekerde Zorg

Voor veeltal diagnoses is de zorg niet meer verzekerd, Als je een behandeling wil voor klachten welke niet vallen onder verzekerde zorg, zou je de behandeling zelf moeten betalen. De kosten van een enkel consult zijn 98 euro, van een dubbele sessie 196 euro.